Yves Klein

1 posts

Yves Klein

Photographs of Klein executing Anthropometries.